Tidligere handlingsplaner for Arendal Soroptimistklubb

Handlingsplanene inneholder tiltak for felles måloppnåelse som er nærmere beskrevet i Norgesunionens Strategiplan for 2015 - 2019.

Strategiplanen er det sentrale arbeidsdokumentet for både  unionen og i klubbene. 

Norgesunionen og klubbene skal legge strategiplanen til grunn for sine handlingsplaner for å oppnå Soroptimist Internationals mål:

1. Bedre kvinners og jenters mulighet for formell og uformell opplæring
2. Bedre mulighetene for økonomisk selvstendighet og bærekraftige arbeidsvilkår for kvinner
3. Gjøre slutt på vold mot kvinner og jenter og sikre kvinners deltakelse i konfliktløsning
4. Sikre kvinner og jenter tilstrekkelig mat og best mulige helsetjenester
5. Ivareta kvinners og jenters særlige behov ved å sikre et bærekraftig miljø og redusere effektene av klimaendringer og naturkatastrofer

Med utgangspunkt i Strategiplanen 2015-2019 utarbeider Arendal Soroptimistklubb årlig en handlingsplan.

I handlingsplanen er det  beskrevet hvordan Arendal Soroptimistklubb vil jobbe med satsningsområdene:

Norgeunionens satsingsområder i denne perioden er:

1. Engasjerte medlemmer

2. Rekruttere nye medlemmer

3. Synliggjøring, påvirkning og kommunikasjon

4. Prosjektarbeid

 

Handlingsplan 2016/2017 (kommer)

 

Tidligere planer:

Handlingsplan 2015 -2016

Handlingsplan 2013 

Handlingsplan 2010 - 2012